www.bzskts.ru

Созвездие

14.01.2017
Опубликовано 

Хирургиялык наукастардын кyтімі : окулык (+CD) Бронтвейн Анатолий Тимофеевич

СКАЧАТЬ

Медицина и здоровье. врбір белімнен соц тексеру тест сурактарьі мен жауаптары келтірілген. Кітаптын соньнда негізгі хирургиялык терминдердін магынасы берілген.Окулык жогарыі медицина университеттері багдарламасына, стандартына сай жазылган, осы пенді менгеруші студенттерге арналган. Хирургиялык наукастардын кутімі окульігы 12 белімнен турады, наукастар кутімініц барльїк кырлары тольік каралган, бул оз тургысьшан баска пендерді де мецгеруге кемегін тигізеді.Окулыкта клиникалык тзжірибеде колданылатын хирургиялык наукастар кутімініц кептеген белгілі едістерімен катар, инновациялык технологияга да кен орьін берілген. Окулыктын тілі анык, кажетті денгейде жазыган, кептеген кестелер, суреттер мазмунын кабылдауга кемектеседі. Усьшылган материалдар медицина білімін берудін хальщаралык талаптарьша сейкес келеді!

Обновлено: 14.01.2017 в 21:13

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Asteroid Theme - Шаблоны сайтов - Форум WordPress